Menu

Мярка 02 МИГ МарицаМИГ-Община Марица обявява прием на проекти по Мярка 02 „Активно включване – младежи”, № BG05M9OP001-1.043, от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Община Марица”.

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2018 г., до 17:00 ч.
                                                     28.02.2019 г., до 17:00 ч.

Основна цел на процедурата:

• Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст включително (в т.ч. икономически неактивни младежи на възраст до 29 г. вкл.; безработни младежи с основна или по-ниска образователна степен; безработни младежи със завършено средно или висше образование).

Допустими кандидати:

• Работодатели;
• Социални партньори;
• Общини и райони на общини;
• Неправителствени организации.

Допустими дейности:

1. Идентифициране и активиране на икономически неактивните младежи, които са извън образование и обучение и не са регистрирани като безработни в структурите на АЗ;
2. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда и др. подкрепящи услуги за заетост;
3. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа;
4. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
5. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности (КК) 2, 3 и 4;
6. Дейности по осигуряване на младежка заетост, в т.ч.:
- Осигуряване на стажуване при работодател за младежи с определени от него наставници (съгласно изискванията на договора с условия за стажуване по чл. 233а, чл. 233б и чл. 233в от Кодекса на труда), за безработни лица с продължителност 6 месеца;
- Осигуряване на обучение по време на работа при работодател за младежи с определени от него наставници (съгласно изискванията на договора с условия за обучение по време на работа съгласно чл. 230, чл. 231, чл. 232 и чл. 233 от Кодекса на труда), за безработни лица с продължителност 6 месеца;
7. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 6 месеца;
8. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места;
9. Насърчаване на мобилността;
10 Дейности за организация и управление;
11. Дейности за информация и комуникация.

Териториален обхват:

Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на община Марица, област Пловдив и включва следните населени места: с. Бенковски, с. Войводиново, с. Войсил, с. Граф Игнатиево, с. Динк, с. Желязно, с. Калековец, с. Костиево, с. Крислово, с. Маноле, с. Манолско Конаре, с. Радиново, с. Рогош, с. Скутаре, с. Строево, с. Трилистник, с. Труд, с. Царацово, с. Ясно поле.

Целеви групи:

• Икономически неактивни младежи на възраст до 29 г.
• безработни младежи с основна или по-ниска образователна степен;
• безработни младежи със завършено средно или висше образование, с настоящ адрес на територията на Община Марица.

Бюджет на процедурата:

• 400 000 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум 10 000 лева
• максимум 100 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Разходи за трудови възнаграждения на физическите лица, наети по Дейност 1, Дейност 2, Дейност 3, Дейност 4 и Дейност 5.;
• Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател;
• Разходи за трудови възнаграждения за наставниците, които ще подпомагат лицата - 1/2 от минималната работна заплата за срок от 3 месеца;
• Разходи за стипендии на обучаващите се лица от целевата група в размер на 10 лева за всеки присъствен учебен ден (минимум 6 учебни часа дневно);
• Разходи за командировки;
• Разходи за мобилност по Дейност 9 - макс. 100 лв. месечно, за 6 месеца;
• Разходи за материали и консумативи;
• Разходи за обзавеждане и оборудване;
• Разходи за нематериални активи;
• Разходи за обучения по професионална квалификация;
• Разходи за обучения по ключови компетентности;
• Разходи за наем на зали, оборудване и други;
• Разходи за застраховка на закупеното обзавеждане и оборудване;
• Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка;
• Разходи за организация и управление - 10% от допустимите преки разходи по проекта.

Продължителност на проекта:

• до 24 месеца, но не по-късно от 30.06.2023 г.

Начин на кандидатстване:

• по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез е-подпис

Допълнителна информация:

• Процедурата е под режим de minimis.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин