Menu

видео игриПодпрограма „МЕДИА“ на Програма „Творческа Европа 2014-2020“ отваря схема за кандидатстване с проекти EACEA/24/2018 „Подкрепа за разработване на европейски видеоигри“. Схемата е насочена към европейски продуцентски компании с доказан опит, които искат да развият концепция или проект за видео игра за търговско разпространение, независимо на каква платформа и по къкав начин.

Краен срок за кандидатстване: 27.2.2019 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време)

Основна цел на процедурата:

• засилване на капацитета на операторите на аудио-визуални продукти да разработват проекти с потенциал за разпространение в цяла Европа и извън европейските граници, както и улесняване на европейските и международните съвместни продукции.

Допустими кандидати:

• европейски дружества за производство на видеоигри, които са били законно учредени най-малко 12 месеца преди датата на представяне на предложението и които могат да докажат неотдавнашен успех от:
- държавите — членки на ЕС, и отвъдморските страни и територии, които се допускат за участие в програмата съгласно член 58 от Решение 2001/822/ЕО на Съвета;
- държавите в процес на присъединяване, страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки, ползващи се от предприсъединителна стратегия, в съответствие с общите принципи и общите условия и процедури за участието на тези държави в програмите на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения, решенията на Съвета за асоцииране или други подобни споразумения;
- държавите от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, в съответствие с разпоредбите на Споразумението за ЕИП;
- Конфедерация Швейцария въз основа на двустранно споразумение, което следва да бъде сключено с тази държава;
- държавите, включени в европейската политика за съседство, в съответствие с процедурите, установени с тези държави съгласно рамковите споразумения, в които се предвижда тяхното участие в програмите на Европейския съюз;
Програмата дава възможност за сътрудничество и съвместни действия с държави, които не участват в програмата, и с международни организации с дейност в секторите на културата и творчеството, като ЮНЕСКО, Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие или Световната организация за интелектуална собственост, въз основа на съвместен принос за осъществяването на целите на програмата.

Допустими дейности:

• Сюжетни видеоигри, независимо от платформата и очаквания метод на разпространение. Историята трябва да се разказва или показва през цялата игра (разказване по време на играта), а не само като въведение или край на играта. Във всички случаи видеоиграта трябва да бъде предназначена за търговска експлоатация.
Етапът на производство на подадения проект не трябва да бъде насрочен да започне в рамките на 8 месеца от датата на подаване на заявлението.

Бюджет на процедурата:

• 3,78 млн. евро

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум 10 000 евро
• максимум 150 000 евро
при условие че сумата не надвишава 50% от общите допустими разходи за действието.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Продължителност на проекта:

• до 36 месеца

Начин на кандидатстване:

онлайн формуляр

Китерии за оценка:

Общият брой точки за оценка на всеки проект е 100, разпределени за отделните критерии, както следва:
Качество и съдържание на дейностите (30 точки)
• Качество на съдържанието и разказа на проекта и оригиналност на концепцията в сравнение със съществуващите произведения
Новаторски характер на проекта (20 точки)
• Иновации, т.е. степента, до която проектът разширява границите на съществуващото на пазара, предлагайки най-актуални техники и съдържание
Относимост и европейска добавена стойност (20 точки)
• Стратегия на развитие и потенциал за международна европейска експлоатация (включително управление на правата на ИС)
Разпространение на резултатите от проекта (20 точки)
• Разпространяване, комуникация и маркетинг и пригодност за целевата аудитория, включително характеристики за достъпност
Въздействие и устойчивост (10 точки)
• Стратегия на финансиране за развитие и производство и потенциал за осъществимост на проекта
Допълнителни 5 точки могат да бъдат присъдени на проекти, насочени специално към деца до 12-годишна възраст, при условие че съдържанието е подходящо за тази възрастова група и стратегиите са специално насочени към нея.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин