Министерство на иновациите и растежа отваря за кандидатстване нова процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, финансирана по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. Предприятията ще могат да кандидатстват за придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Краен срок за кандидатстване: 21.09.2022 г., до 16:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

Допустими кандидати:

• Микро, малки и средни предприятия - търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
• Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
• Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019, 2020 и 2021 година:
- Микро предприятие ≥ 210 000 лева
- Малко предприятие ≥ 750 000 лева
- Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева
• Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 година:
- Микро предприятие ≥ 52 000 лева
- Малко предприятие ≥ 187 000 лева
- Средно предприятие ≥ 750 000 лева
• Да са заявили подкрепа за код на икономическа дейност, попадащ в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно НСМСП 2021-2027
• Да развиват своята основна икономическа дейност в приоритетните сектори:

Национални приоритетни икономически дейности:
Високотехнологични производства:
- C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
- C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Средно към високотехнологични производства:
- C20 Производство на химични продукти
- C27 Производство на електрически произведения
- C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
- C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
- C30 Производство на превозни средства, без автомобили
Други производства:
- Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
- Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:
- J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
- J60 Радио- и телевизионна дейност
- J61 Далекосъобщения
- J62 Дейности в областта на информационните технологии
- J63 Информационни услуги
- M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
- M72 Научно-изследователска и развойна дейност

Регионални приоритетни сектори:
- C10 Производство на хранителни продукти
- C11 Производство на напитки
- C13 Производство на тъкани
- C14 Производство на облекло
- C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
- C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
- C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
- C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
- C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
- C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
- C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
- C24 Производство на основни метали
- C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
- C31 Производство на мебели
- C32 Производство, некласифицирано другаде
- C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
- J58 Издателска дейност

Целеви групи:

• микро, малки и средни предприятия, опериращи в определените национални и регионални приоритетни сектори, съгласно НСМСП 2021-2027.

Допустими дейности:

• Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.
Кандидатите следва да опишат как всеки отделен придобит актив задължително ще доведе кумулативно до:
а) цифровизацията на производствените процеси; и
б) разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Бюджет на процедурата:

• 260 000 000 лв. от Европейския съюз – NextGenerationEU

Размер на безвъзмездната помощ:

• минимум - 35 000 лв.
• максимум - за микро предприятия - 180 000 лв.
• максимум - за малки предприятия - 350 000 лв.
• максимум - за средни предприятия - 700 000 лв.
• Максималният размер на безвъзмездната помощ не трябва да надвишава:
- за микропредприятия: 100% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
- за малки предприятия: 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
- за средни предприятия: 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
Забележка: Реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г., се изчисляват по следния начин: Отчет за приходите и разходите за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., сборът от стойностите по ред „Нетни приходи от продажби“ (код на реда 15100, кол. 1) от приходната част на отчетите за трите години, делено на 3.
Стойността на заявената безвъзмездна помощ се попълва в т. „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• БФП при режим „регионална инвестиционна помощ“, в зависимост от мястото на изпълнение на проекта:
- 50% за микро, малки и средни предприятия извън Югозападен район за планиране
- 50% за микро и малки предприятия в София област и Област Благоевград
- 45% за микро и малки предприятия в Област Кюстендил
- 40% за микро и малки предприятия в София град (столица) и Област Перник
- 50% за средни предприятия в София област и Област Благоевград
- 35% за средни предприятия в Област Кюстендил
- 30% за средни предприятия в София град (столица) и Област Перник
• БФП при режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013:
- 50% за микро, малки и средни предприятия

Допустими разходи:

• Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи
• Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ:
- разходи за придобиване на специализиран софтуер
- разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи - до 50 000 лева.

Заложените разходи за дълготрайни активи следва да съответстват на пазарните цени, видни от приложените индикативни оферти, като е допустимо увеличение до 15% от стойността на представената оферта.

Продължителност на проекта:

• до 12 месеца

Начин на кандидатстване:

• онлайн формуляр в Информационна система за Механизма

Допълнителна информация:

Кандидатите могат да избират един от приложимите режими:
1) „Регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).
или
2) „Минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.
Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Очаквани резултати:

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на предприятията чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване или диверсификация на дейността на МСП.
Задължителен елемент от изпълнението на проекта е увеличение на оборота през 2024 година спрямо 2021 година.

Критерии за оценка:

• Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. - 10 т.
• Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. - 3 т.
• Претеглен коефициент на марж на печалбата за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. - 10 т.
• Претеглена производителност на едно лице, работещо в предприятието-кандидат за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. - 9 т.
• Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. - 7 т.
• Претеглен коефициент на приходите от износ за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. - 7 т.
• Инвестиционна дейност на кандидата за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. - 7 т.
• Приоритизация съгласно Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г. - 2 т.
• Участие на кандидата в процедури по ОПИК - 3 т.
• Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция - 2 т.

Максимален брой точки - 60, минимален брой точки - 12.

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.