Menu

Социално включванеМинистерството на труда и социалната политика публикува покана за набиране на проектни предложения по процедура BG05M9OP001-2.032 „Социално включване в общността“ на ОПРЧР. Проектите са насочени към социално включване и трудова реализация на лица с увреждания и хората, които се грижат за тях.

Краен срок за кандидатстване: 25.01.2019 г., до 17:30 ч.

Основна цел на процедурата:

• да се създадат предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, вкл. деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги.

Допустими кандидати:

• Доставчици на социални услуги – съгл. чл. 18, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане
- Кандидатът/партньорът е лице със самостоятелна правосубектност
- Когато партньор по проекта е община, следва да се представи Решение на Общинския съвет за одобряване на партньорство.
- Кандидатът е пряко отговорен за управлението и изпълнението на дейностите по проекта.
- В случай, че кандидатът/партньорът ще предоставя обучение по ключови компетентности на лицата от целевата група, то той следва да има опит в предоставянето на най-малко по едно подобно обучение през последните две години, предхождащи годината на кандидатстване.
- В случай, че кандидатът/партньорът няма да извършва обученията по ключови компетентности, кандидатът трябва да избере обучаваща организация/институция по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. или ЗОП
- Кандидатът е вписан по реда на Глава 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане в регистъра на Агенция за социално подпомагане като доставчик на социални услуги.

Допустими партньори:

• Неправителствени организации
• Общини

Допустими дейности:

1. Предоставяне на услуги за социално включване за деца/лица с увреждания или в риск, основани на индивидуален подход и потребности;
2. Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за целевите групи, според тяхната индивидуална потребност;
3. Предоставяне на обучения за придобиване на ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот;
4. Подкрепа за намиране на работа и други подкрепящи услуги за подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и на лицата, които полагат грижи за зависими членове на семейството, вкл. и чрез предоставяне на подкрепящи иновативни социални услуги в общността за лицата/децата с увреждания;
5. Инициативи за информиране и предоставяне на възможности за активно участие в обществото на хората с увреждания, както и на други уязвими групи;
6. Информационни кампании за информиране на работодателите и обществото за възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля за обществеността като цяло.

• Всяко проектно предложение следва да съдържа задължително дейности за информация и комуникация.
• Кандидатите не трябва да описват в проектните си предложения дейностите за организация и управление на проекта и дейностите за информация и комуникация, наред с преките дейности по проекта, а с подписването на Формуляра за кандидатстване се задължават да ги изпълняват.


Целеви групи:

• Хора с увреждания и техните семейства;
• Семейства с деца, вкл. в риск и с увреждания;
• Деца в риск , вкл. с увреждания, възрастни в риск;
• Служители на доставчици на социални услуги.

Бюджет на процедурата:

• 5 000 000 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - неприложимо
• максимум - 200 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Преки разходи за персонал - 60% (максимум 142857,14 лв.) - на лицата, пряко ангажирани с изпълнението на преките дейности
• Единна ставка - 40% - разходи за командировки, разходи за материали и консумативи, разходи за оборудване, разходи за нематериални активи, разходи за наем, разходи за обучения за ключова компетентност, разходи за застраховки на закупеното оборудване, разходи за анализи, проучвания, разходи, свързани с инициативи и информационни кампании за информиране и предоставяне на възможности за активно участие в обществото на хората с увреждания, както и на други уязвими групи, разходи за информация и комуникация, разходи за организация и управление и други разходи, свързани и необходими за изпълнението на проектните дейности.

Продължителност на проекта:

• Продължителността на дейностите и тяхното изпълнение следва да приключи до 31.12.2020 г.

Начин на кандидатстване:

• Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП), като се използва ИСУН 2020.

Допълнителна информация:

По настоящата процедура се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., т.е. максималният размер на средства, отпускани по процедурата под формата на минимална помощ, на едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години.

Китерии за оценка:

• Опит на кандидата и партньора/партньорите в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение - 10 т.
• Опит на ръководителя на проекта или на законния представител на организацията (управител, прокурист и др.)/ собственика на капитала в организация и управление/ изпълнение на проекти и/или в дейности като тези, включени в проектното предложение - 5 т.
• Описание и обосновка на целите на проекта - 10 т.
• Описание на целевите групи по проекта и техните нужди - 10 т.
• Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати - 25 т.
• Яснота на изпълнение на дейностите - 20 т.
• Бюджет и ефективност на разходите - 20 т.
Максимален брой точки - 100

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин